Totale di Prodotti
Sconti
Spedizione (da stabilire)
VAT (da stabilire)
totale
product product_images/COMMENTa__copertina.jpg

Chögyal Namkhai Norbu
spiega e commenta le canzoni di Message from Tibet

di Shang Shung Publications Editorial Team

Libro - 17,00€ (without VAT)

ACQUISTA GO TO CART

Disponibile come: Ebook - 13,60€ Pack - 21,00€

NEW ISBN: 978-88-7834-473-0

Questo libro rende accessibili i ricchi e preziosi commenti orali del Maestro Chögyal Namkhai Norbu alle canzoni della sua prima raccolta Message from Tibet.

Ci rivela i diversi livelli di lettura delle canzoni: uno più esteriore ed immediato, uno più simbolico, e uno più interno, legato all’insegnamento.

Oltre a spiegare il senso profondo delle canzoni, i 'Commenti' ci permettono anche di capire il significato dei singoli versi e delle parole: sono un ottimo strumento per imparare alcuni termini ricorrenti, per prendere confidenza con la lingua tibetana.

 • Prefazione 15
 • 1/1 A-rog kam-ba Yaŋ-jan Lha-mo 19
 • 1/2 Găŋ-ri’i qyog-la drò Ga-drǎg Dra-yáŋ 21
 • 1/3 Bo-da-la Ga-drǎg Dra-yáŋ 24
 • 1/4 Bŏd-mi’i lá-sòg Ce-wáŋ Lha-mo 26
 • 1/5 E-ma lha gyál-lo Lha-gyid 30
 • 1/6 Gyid-bo leg-mo Yaŋ-jan Lha-mo 35
 • 1/7 Sem-gyi log peb Gun-gá, Ya-duŋ, Gǎŋ-xúg, Ce-wáŋ 36
 • 1/8 Den-drèl sáŋ-bo Xer-dan 43
 • 1/9 Mòn-dùn Nám-gyál Qos-cò e un giovane 48
 • 1/10 Pa-gad Ga-drǎg Dra-yáŋ 52
 • 2/1 Ka-va băb Dùs-cog ** 55
 • 2/2 Pa-yul A-jag Can-déb * 57
 • 2/3 Nam-kài gar qen-bo Ya-duŋ 62
 • 2/4 Bŏd-bai bǔ-mo A-jag Can-déb * 63
 • 2/5 Yid-re gyo Gun-gá 67
 • 2/6 Sa gyid-bo Gal-saŋ Me-dog 71
 • 2/7 Tùn-dríl-gyĭ raŋ-drá Xer-dan 74
 • 2/8 Xar-bai lú A-jag Can-déb * 78
 • 2/9 A-la la-mo Dùs-cog ** 79
 • 2/10 Gal-sáŋ yar-drò Lú-mo Yáŋ-drón 83
 • 3/1 Sem-gyi mòn-lam Yaŋ-jan Lha-zè 84
 • 3/2 Nag-qu gor-drŏ Ce-wáŋ Lha-mo 86
 • 3/3 Kam-bai qaŋ-xás Gal-saŋ Me-dog 89
 • 3/4 Ka-va raŋ-gi gyán-qa Gun-gá 90
 • 3/5 Nás qen-bo Ce-wáŋ Lha-mo 93
 • 3/6 Bod-la gá Ri-gá, Ce-riŋ Sàm-drùb 96
 • 3/7 Xón-bai sem-ba A-jag Can-déb * 101
 • 3/8 Zàm-líŋ xĭ-dé Tò-gaŋ Bǔ-moi Can-déb * 105
 • 3/9 So ya-re-lo Dùs-cog ** 109
 • 3/10 Dra-xis dé-leg Sàm-ko 110
 • 4/1 Dóŋ-már bŏd-ba Lha-gyid 113
 • 4/2 Den-drèl Ce-wáŋ Lha-mo 117
 • 4/3 Dràs-qaŋ gar-bo Dùs-cog * 121
 • 4/4 Re-gúg Qos-gòn 122
 • 4/5 Xar gaŋ-ri Gal-saŋ Me-dog 124
 • 4/6 Pa-yul drăn Jam-yáŋ Gyid 125
 • 4/7 Rig-bai líŋ-bŭ Ce-wáŋ Lha-mo 127
 • 4/8 Pa-sa sĭn yoŋ Dá-hǒd, U-gyán Dan-zìn, Ye-xes Seŋ-ge, Dan-zìn, Drǎg-pa
 • Gyál-càn, Drì-gyál 132
 • 4/10 Dě-riŋ ñin-mo Cò-yag 136
 • 5/1 Gu-ce dan Nám-gyál Qos-cò 138
 • 5/2 Raŋ-wáŋ Ka-dag Pun-cog Dob-gyál 139
 • 5/3 Găŋ-trug-gi bòd-ba Da-hǒd, Lha-gyid 142
 • 5/4 Ló-băi lú Gal-saŋ Me-dog 146
 • 5/5 Rin-bo-qe Ce-wáŋ Lha-mo 147
 • 5/6 Dúŋ-sem ñám-gyed Rig-zìn Dról-ma 150
 • 5/7 Bǔ-mo ma-dùg Lha-gyid 153
 • 5/8 Bŏd-mi’i gyid-dúg Dé-zòm 155
 • 5/9 Sem-ba sáŋ-na Jam-yáŋ Gyid 159
 • 5/10 Dén-ba Xer-dan, Ce-wáŋ Lha-mo 163
 • 6/1 Dra-xis lú-yáŋ Ce-wáŋ Lha-mo, Bad-ma 169
 • 6/2 Goŋ-xás qòd-qaŋ Ló-sáŋ Dé-leg 170
 • 6/3 Pu ya-na Ló-sáŋ Dé-leg 174
 • 6/4 La-gyái re-bòd Ka-dag Pun-cog Dob-gyál 178
 • 6/5 Mes-boi sí-jíd Ce-wáŋ Lha-mo 182
 • 6/7 Caŋ-yáŋ xás-sog Nor-jyín Lha-mo, Ce-riŋ Cò 188
 • 6/8 Ka-va jan Gal-saŋ Me-dog 190
 • 6/9 Kor-yug bàg-zog ma-só Cò-yag 194
 • 6/10 Gyùr-med gyi mòn-dùn Lha-gyid 198
 • 7/1 Gǎŋ-jan gyés-bai lú-yaŋ Cò-mo 199
 • 7/2 Na-sǔg ŋag-gĭ yáŋ-da Rin-qen Cò 201
 • 7/3 Mi-cei re-gúg Xer-dan 204
 • 7/4 Bǒd-gyi máŋ-xí Lha-gyid 208
 • 7/5 Qòd-den gar-bo Pun-cog Dra-xis 211
 • 7/6 Pa-yul Ga-drǎg Dra-yáŋ 214
 • 7/7 Sàm-ló e-doŋ Gé-be 216
 • 7/8 Dé dúg Ko-dan 220
 • 7/9 A-jes lag Pul-jyǔŋ Dról-ma 223
 • 7/10 Dén-bai lam Dé-zòm 224
 • 8/1 Bǒd-mi’i sa-qa Pun-cog Dob-gyál, Drón-be, Sòd-dob, Yaŋ-jan Ce-drón,
 • Qos-drǎg, Cò-yag 227
 • 8/2 Lo-gor Dùs-cog ** 233
 • 8/3 Dra-xis ñi-ma Gal-saŋ Me-dog 238
 • 8/4 Bǒd-rig bun-dá Ló-sáŋ 241
 • 8/5 Lhan-dzòm Lú-mo Cò 242
 • 8/6 Dan-zin ñi-dá gar-sùm Drǎg-ba Gyál-càn 244
 • 8/7 Qaŋ-pud ŋá-ba Qos-yíŋ Drón-ma, Bad-ma
 • Ŋós-drǔb 246
 • 8/8 Pa-gad ma-jéd Da-drìn Dra-xis 247
 • 8/9 Ŋa-yi lá-sòg Drì-gǔŋ Dra-wáŋ 250
 • 8/10 Bǔ-mo ŋa-yi sem-ba Las-waŋ Lha-mo 253
 • 9/1 Sìd-ba gán-boi re-mòn Gòn-bo Dǒn-drùb 254
 • 9/3 La-gyái drǎn-gul Qos-gòn 257
 • 9/4 Mòn-xás Ri-gá, Dǎr-cò, Mòn-lam, Drón-be, Dra-xis Dǒn-drùb,
 • Sò-nam Lha-mo 262
 • 9/5 A-jes la trom Dùs-cog ** 264
 • 9/6 Gá-jyǔŋ Dùs-cog ** 266
 • 9/7 Re-gúg Nor-zìn Gyid 267
 • 9/8 Gyid-bai pa-yul Ŋag-wáŋ Dan-zìn 270
 • 9/9 Den-drèl Cò-yag 271
 • 10/2 Xar dǔŋ-ri Dúd Bhe 272
 • 10/3 Ce-sòg-gi bòd-ba Sàm-ko 275
 • 10/4 Yar gul Trin-las Gyá-cò 281
 • 10/6 Gul-ma Xer-dan 285
 • 10/7 Nás-gor Dùs-cog ** 286
 • 10/9 Sem-ba ma-gyo Nám-gyál Qos-cò 292
 • 10/10 Nám-lag qaŋ sòl Mar-gyán Me-dog Can-déb * 296
 • 11/1 Yul kyad-pàg Nám-gyál Qos-cò 297
 • 11/2 Pa-yul jés-drǎn Hǒ-xúg Gyid 301
 • 11/3 Mes-boi xul-xág Dǎr-cò 303
 • 11/4 Tun-dril med-na ñen-ka-qe Xer-dan 306
 • 11/5 Ŋa deŋ-ma Rin-qen Gòn-bo 309
 • 11/6 Ŋai ma-jes a-ma Ya-duŋ 312
 • 11/7 Bǒd-bai gé-càn Xer-dan 314
 • 11/8 Dra-xis Yáŋ-xí Can-déb * 318
 • Elenco delle canzoni eseguite dai singoli cantanti o gruppi 323
 • * ‘can-déb’ significa “gruppo, complesso” ** ‘dùs-cog’ significa “gruppo di cantanti”

> Ricevi le notizie

Don't miss any new release.
Subscribe to our newsletter

Diffondi la notizia <

Questo sito web oi suoi strumenti di terze parti trattano dati personali (es. Dati di navigazione o indirizzi IP) e utilizzano cookie o altri identificatori, necessari per il suo funzionamento e necessari per il raggiungimento delle finalità illustrate in La Privacy Policy Accetti l'uso di cookie o altri identificatori chiudendo o ignorando questo avviso, facendo clic su un link o un pulsante o continuando a navigare in altro modo.

ACCETTA