Total Products
Discounts
Shipping (to be established)
VAT (to be established)
Total
product product_images/message_NlWy7Ll.png

Message from Tibet Through Songs and Dances

by Compiled by Chögyal Namkhai Norbu

Book - 21.00€ (without VAT)

BUY GO TO CART

available also: eBook - 16.00€

This book contains a selection of a hundred and eight songs including songs (glu), songs for dances (gzhas), and dances (bro), presented in Tibetan script with the corresponding phonetic pronunciation and English translation.
Music has always played a central role in Tibet, and in recent years many young Tibetans have been discovering song and dance as a means to express their feelings about their heritage. In 2011 Chögyal Namkhai Norbu began compiling and transcribing modern songs from and about Tibet.
These songs and dances have the important quality of contributing directly and indirectly to the preservation of the different aspects of the Tibetan culture in our world.

Year of publication: 2014
 • Introduction to One Hundred and Eight Tibetan Songs 9
 • The Nature of the Hundred and Eight Tibetan Songs and Dances 11
 • Tibetan Songs of Today: Message from Tibet The Hundred
 • and Eight Tibetan 13
 • 1/1 ཨ་རོགས་ཁམས་པ། Arog Kamba 14
 • 1/2 གངས་རིའི་ཕྱོགས་ལ་འགྲོ། Găŋrii qyog-la drò 18
 • 1/3 པོ་ཏ་ལ། Bodala 24
 • 1/4 བོད་མིའི་བླ་སྲོག Bŏdmii lásòg 28
 • 1/5 ཨེ་མ་ལྷ་རྒྱལ་ལོ། Ema lha gyállo 32
 • 1/6 སྐྱིད་པོ་ལེགས་མོ། Gyidbo legmo 40
 • 1/7 སེམས་ཀྱི་ལོག་ཕེབས། Sem-gyi log peb 44
 • 1/8 རྟེན་འབྲེལ་བཟང་པོ། Dendrèl sáŋbo 50
 • 1/9 སྨོན་འདུན། Mòndùn 56
 • 1/10 ཕ་སྐད། Pagad 60
 • 2/1 ཁ་བ་བབས། Kava băb 70
 • 2/2 ཕ་ཡུལ། Payul 74
 • 2/3 ནམ་མཁའི་སྐར་ཆེན་པོ། Namkài gar qenbo 82
 • 2/4 བོད་པའི་བུ་མོ། Bŏdbai bǔmo 90
 • 2/5 ཡིད་རེ་སྐྱོ། Yid-re gyo 98
 • 2/6 ས་སྐྱིད་པོ། Sa gyidbo 102
 • 2/7 མཐུན་སྒྲིལ་གྱི་རང་སྒྲ། Tùndríl-gyĭ raŋdrá 108
 • 2/8 ཤར་པའི་གླུ། Xarbai lú 116
 • 2/9 ཨ་ ལ་ ལ་ མོ། A la la mo se 124
 • 2/10 སྐལ་བཟང་ཡར་འགྲོ། Galsáŋ yardrò 134
 • 3/1 སེམས་ཀྱི་སྨོན་ལམ། Sem-gyi mònlam 138
 • 3/2 ནག་ཆུ་སྐོ ར་བྲོ། Nagqu gordrŏ 142
 • 3/3 ཁམས་པའི་ཆང་གཞས། Kambai qaŋxás 148
 • 3/4 ཁ་བ་རང་གི་རྒྱན་ཆ། Kava raŋ-gi gyánqa 154
 • 3/5 གནས་ཆེན་པོ། Nás qenbo 158
 • 3/6 ང་ཚོ་བོད་ལ་དགའ། ŋaco bod-la gá 162
 • 3/7 གཞོན་པའི་སེམས་པ། Xónbai samba 166
 • 3/8 འཛམ་གླིང་ཞི་བདེ། Zàmlíŋ xĭdé 176
 • 3/9 སོ་ཡ་རེ་ལོ། So ya re lo 184
 • 3/10 བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས། Draxis déleg 188
 • 4/1 གདོང་དམར་བོད་པ། Dóŋmár bŏdba 196
 • 4/2 རྟེན་འབྲེལ། Dendrèl 200
 • 4/3 འབྲས་ཆང་དཀར་པོ། Dràsqaŋ garbo 204
 • 4/4 རེ་སྒུག Regúg 212
 • 4/5 ཤར་གངས་རི། Xar gaŋri 216
 • 4/6 ཕ་ཡུལ་དྲན། Payul drăn 222
 • 4/7 རིག་པའི་གླིང་བུ། Rigbai líŋbŭ 228
 • 4/8 ཕ་ས་ཟིན་ཡོང་། Pasa sĭn yoŋ 232
 • 4/9 ལ་གསུམ་ཕྲ་མོ། La sùm tramo 236
 • 4/10 སྐོར་བྲོ། Gordrŏ 242
 • 5/1 སྐུ་ཚེ་བརྟན། Guce dan 254
 • 5/2 རང་དབང་། Raŋwáŋ 258
 • 5/3 གངས་ཕྲུག་གི་འབོད་པ། Găŋtrug-gi bòdba 262
 • 5/4 གློ་བའི་གླུ། Lóbăi lúdrŏ 266
 • 5/5 རིན་པོ་ཆེ། Rinboqe 276
 • 5/6 གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད། Dúŋsem ñámgyed 282
 • 5/7 བུ་མོ་མ་འདུག Bǔmo madùg 288
 • 5/8 བོད་མིའི་སྐྱིད་སྡུག bŏdmii gyiddúg 292
 • 5/9 སེམས་པ་བཟང་ན། semba sáŋna 296
 • 5/10 བདེན་པ། dénba 302
 • 6/1 བཀྲ་ཤིས་གླུ་དབྱངས། draxis lúyáŋ 306
 • 6/2 ཀོང་གཞས་མཆོད་ཆང་། goŋxás qòdqaŋ 312
 • 6/3 ཁམས་གཞས། kamxás (pu yana) 320
 • 6/4 ལ་རྒྱའི་རེ་འབོད། lagyái rebòd 328
 • 6/5 མེས་པོའི་གཟི་བརྗིད། mesboi síjíd 334
 • 6/6 ལ་རྒྱའི་བུ་མོ། lagyái bǔmo 340
 • 6/7 ཚངས་དབྱངས་གཞས་སོགས། caŋyáŋ xás sog 346
 • 6/8 ཁ་བ་ཅན། kavajan 360
 • 6/9 ཁོར་ཡུག་འབག་བཙོག་མ་བཟོ། koryug sùŋgyoŋ 364
 • 6/10 འགྱུར་མེད་ཀྱི་སྨོན་འདུན། gyùrmed gyi mòndùn 370
 • 7/1 གངས་ཅན་དགྱེས་པའི་གླུ་དབྱངས། gǎŋjan gyésbai lúyaŋ 374
 • 7/2 ན་ཟུག་ངག་གི་དབྱངས་རྟ། nasǔg ŋag-gĭ yáŋda 376
 • 7/3 མི་ཚེའི་རེ་སྒུག micei regúg 380
 • 7/4 བོད་ཀྱི་རྨང་གཞི། bǒd-gyi máŋxí 386
 • 7/5 མཆོད་རྟེན་དཀར་པོ། qòdden garbo 390
 • 7/6 ཕ་ཡུལ། payul 396
 • 7/7 བསམ་བློ ་ཨེ་གཏོང་། sàmló edoŋ 404
 • 7/8 བདེ་སྡུག dé dúg 410
 • 7/9 ཨ་གཅེས་ལགས། a-jes lag 414
 • 7/10 བདེན་པའི་ལམ། dénbai lam 418
 • 8/1 བོད་མིའི་ས་ཆ། bǒdmii saqa 422
 • 8/2 ལོ་སྐོ ར། logor 428
 • 8/3 བཀྲ་ཤིས་ཉི་མ། draxis ñima 436
 • 8/4 བོད་རིགས་སྤུན་ཟླ། bǒdrig bundá 442
 • 8/5 ལྷན་འཛོམས། lhan dzòm 448
 • 8/6 བསྟན་འཛིན་ཉི་ཟླ་སྐར་གསུམ། danzin ñidá gar sùm 454
 • 8/7 ཆང་ཕུད་ལྔ་པ། qaŋpud ŋába 458
 • 8/8 ཕ་སྐད་མ་བརྗེད། pagad majéd 464
 • 8/9 ང་ཡི་བླ་སྲོག ŋa-yi lásòg 468
 • 8/10 བུ་མོ་ང་ཡི་སེམས་པ། bǔmo ŋa-yi samba 474
 • 9/1 སྲིད་པ་རྒན་པོའི་རེ་སྨོན། sìdba gánboi remòn 478
 • 9/2 ཁོ་ཐག་ཡིན། kotag yin 482
 • 9/3 ལ་རྒྱའི་དྲན་བསྐུལ། lagyái drǎngul 486
 • 9/4 སྨོན་འདུན། mòndùn 490
 • 9/5 ཨ་གཅེས་ལ་ཁྲོམ། a jes la trom 496
 • 9/6 དགའ་བྱུང་། gá-jyǔŋ 504
 • 9/7 རེ་སྒུག། regug 510
 • 9/8 སྐྱིད་པའི་ཕ་ཡུལ། gyidbai payul 516
 • 9/9 རྟེན་འབྲེལ། dendrèl 520
 • 9/10 ཁམས་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཉི་མ། kambai draxis ñima 524
 • 10/1 བསྐུལ་མ། gulma 538
 • 10/2 ཤར་དུང་རི། xar dǔŋri 544
 • 10/3 ཚེ་སྲོག་གི་འབོད་པ། cesòg-gi bòdba 550
 • 10/4 ཡར་བསྐུལ། yar gul 556
 • 10/5 བོད་ལ་འགྲོ། bǒd la drò 564
 • 10/6 བསྐུལ་མ། gulma 572
 • 10/7 གནས་སྐོ ར། násgor 578
 • 10/8 མཛེས་པའི་རྨི ་ལམ། zèsbai mílam 584
 • 10/9 སེམས་པ་མ་སྐྱོ། semba magyo 590
 • 10/10 རྣམ་ལགས་ཆང་གསོལ། námlag qaŋ sòl 594
 • 11/1 ཡུལ་ཁྱད་འཕགས། yul kyadpàg 600
 • 11/2 ཕ་ཡུལ་རྗེས་དྲན། payul jésdrǎn 604
 • 11/3 མེས་པོའི་ཤུལ་བཞག mesboi xulxág 610
 • 11/4 མཐུན་སྒྲིལ་མེད་ན་ཉེན་ཁ་ཆེ། tundril medna ñenkaqe 616
 • 11/5 ང་དེང་མ་བྱི ས་པ་ཡིན་དུས། ŋa deŋ ma 620
 • 11/6 ངའི་མ་གཅེས་ཨ་མ། ŋai majes ama 624
 • 11/7 བོད་པའི་དགེ་མཚན། bǒdbai gécàn 630
 • 11/8 བཀྲ་ཤིས། draxis 634

> Get the news

Don't miss any new release.
Subscribe to our newsletter

Spread the news <

This website or its third-party tools process personal data (e.g. browsing data or IP addresses) and use cookies or other identifiers, which are necessary for its functioning and required to achieve the purposes illustrated in The Privacy Policy You accept the use of cookies or other identifiers by closing or dismissing this notice, by clicking a link or button or by continuing to browse otherwise.

ACCEPT