New Sale! Chögyal Namkhai Norbu 
spiega e commenta le canzoni di Message from Tibet [libro + ebook] View larger

Chögyal Namkhai Norbu spiega e commenta le canzoni di Message from Tibet [libro + ebook]

author: Shang Shung Publications Editorial Team

pages: 328

eBook

ebook format: PDF

More details

2000000002927

21,00 €

More info

Questo libro rende accessibili i ricchi e preziosi commenti orali del Maestro Chögyal Namkhai Norbu alle canzoni della sua prima raccolta Message from Tibet.

Ci rivela i diversi livelli di lettura delle canzoni: uno più esteriore ed immediato, uno più simbolico, e uno più interno, legato all’insegnamento.

Oltre a spiegare il senso profondo delle canzoni, i 'Commenti' ci permettono anche di capire il significato dei singoli versi e delle parole: sono un ottimo strumento per imparare alcuni termini ricorrenti, per prendere confidenza con la lingua tibetana.

Chapters

Prefazione 15 1/1 A-rog kam-ba Yaŋ-jan Lha-mo 19 1/2 Găŋ-ri’i qyog-la drò Ga-drǎg Dra-yáŋ 21 1/3 Bo-da-la Ga-drǎg Dra-yáŋ 24 1/4 Bŏd-mi’i lá-sòg Ce-wáŋ Lha-mo 26 1/5 E-ma lha gyál-lo Lha-gyid 30 1/6 Gyid-bo leg-mo Yaŋ-jan Lha-mo 35 1/7 Sem-gyi log peb Gun-gá, Ya-duŋ, Gǎŋ-xúg, Ce-wáŋ 36 1/8 Den-drèl sáŋ-bo Xer-dan 43 1/9 Mòn-dùn Nám-gyál Qos-cò e un giovane 48 1/10 Pa-gad Ga-drǎg Dra-yáŋ 52 2/1 Ka-va băb Dùs-cog ** 55 2/2 Pa-yul A-jag Can-déb * 57 2/3 Nam-kài gar qen-bo Ya-duŋ 62 2/4 Bŏd-bai bǔ-mo A-jag Can-déb * 63 2/5 Yid-re gyo Gun-gá 67 2/6 Sa gyid-bo Gal-saŋ Me-dog 71 2/7 Tùn-dríl-gyĭ raŋ-drá Xer-dan 74 2/8 Xar-bai lú A-jag Can-déb * 78 2/9 A-la la-mo Dùs-cog ** 79 2/10 Gal-sáŋ yar-drò Lú-mo Yáŋ-drón 83 3/1 Sem-gyi mòn-lam Yaŋ-jan Lha-zè 84 3/2 Nag-qu gor-drŏ Ce-wáŋ Lha-mo 86 3/3 Kam-bai qaŋ-xás Gal-saŋ Me-dog 89 3/4 Ka-va raŋ-gi gyán-qa Gun-gá 90 3/5 Nás qen-bo Ce-wáŋ Lha-mo 93 3/6 Bod-la gá Ri-gá, Ce-riŋ Sàm-drùb 96 3/7 Xón-bai sem-ba A-jag Can-déb * 101 3/8 Zàm-líŋ xĭ-dé Tò-gaŋ Bǔ-moi Can-déb * 105 3/9 So ya-re-lo Dùs-cog ** 109 3/10 Dra-xis dé-leg Sàm-ko 110 4/1 Dóŋ-már bŏd-ba Lha-gyid 113 4/2 Den-drèl Ce-wáŋ Lha-mo 117 4/3 Dràs-qaŋ gar-bo Dùs-cog * 121 4/4 Re-gúg Qos-gòn 122 4/5 Xar gaŋ-ri Gal-saŋ Me-dog 124 4/6 Pa-yul drăn Jam-yáŋ Gyid 125 4/7 Rig-bai líŋ-bŭ Ce-wáŋ Lha-mo 127 4/8 Pa-sa sĭn yoŋ Dá-hǒd, U-gyán Dan-zìn, Ye-xes Seŋ-ge, Dan-zìn, Drǎg-pa Gyál-càn, Drì-gyál 132 4/10 Dě-riŋ ñin-mo Cò-yag 136 5/1 Gu-ce dan Nám-gyál Qos-cò 138 5/2 Raŋ-wáŋ Ka-dag Pun-cog Dob-gyál 139 5/3 Găŋ-trug-gi bòd-ba Da-hǒd, Lha-gyid 142 5/4 Ló-băi lú Gal-saŋ Me-dog 146 5/5 Rin-bo-qe Ce-wáŋ Lha-mo 147 5/6 Dúŋ-sem ñám-gyed Rig-zìn Dról-ma 150 5/7 Bǔ-mo ma-dùg Lha-gyid 153 5/8 Bŏd-mi’i gyid-dúg Dé-zòm 155 5/9 Sem-ba sáŋ-na Jam-yáŋ Gyid 159 5/10 Dén-ba Xer-dan, Ce-wáŋ Lha-mo 163 6/1 Dra-xis lú-yáŋ Ce-wáŋ Lha-mo, Bad-ma 169 6/2 Goŋ-xás qòd-qaŋ Ló-sáŋ Dé-leg 170 6/3 Pu ya-na Ló-sáŋ Dé-leg 174 6/4 La-gyái re-bòd Ka-dag Pun-cog Dob-gyál 178 6/5 Mes-boi sí-jíd Ce-wáŋ Lha-mo 182 6/7 Caŋ-yáŋ xás-sog Nor-jyín Lha-mo, Ce-riŋ Cò 188 6/8 Ka-va jan Gal-saŋ Me-dog 190 6/9 Kor-yug bàg-zog ma-só Cò-yag 194 6/10 Gyùr-med gyi mòn-dùn Lha-gyid 198 7/1 Gǎŋ-jan gyés-bai lú-yaŋ Cò-mo 199 7/2 Na-sǔg ŋag-gĭ yáŋ-da Rin-qen Cò 201 7/3 Mi-cei re-gúg Xer-dan 204 7/4 Bǒd-gyi máŋ-xí Lha-gyid 208 7/5 Qòd-den gar-bo Pun-cog Dra-xis 211 7/6 Pa-yul Ga-drǎg Dra-yáŋ 214 7/7 Sàm-ló e-doŋ Gé-be 216 7/8 Dé dúg Ko-dan 220 7/9 A-jes lag Pul-jyǔŋ Dról-ma 223 7/10 Dén-bai lam Dé-zòm 224 8/1 Bǒd-mi’i sa-qa Pun-cog Dob-gyál, Drón-be, Sòd-dob, Yaŋ-jan Ce-drón, Qos-drǎg, Cò-yag 227 8/2 Lo-gor Dùs-cog ** 233 8/3 Dra-xis ñi-ma Gal-saŋ Me-dog 238 8/4 Bǒd-rig bun-dá Ló-sáŋ 241 8/5 Lhan-dzòm Lú-mo Cò 242 8/6 Dan-zin ñi-dá gar-sùm Drǎg-ba Gyál-càn 244 8/7 Qaŋ-pud ŋá-ba Qos-yíŋ Drón-ma, Bad-ma Ŋós-drǔb 246 8/8 Pa-gad ma-jéd Da-drìn Dra-xis 247 8/9 Ŋa-yi lá-sòg Drì-gǔŋ Dra-wáŋ 250 8/10 Bǔ-mo ŋa-yi sem-ba Las-waŋ Lha-mo 253 9/1 Sìd-ba gán-boi re-mòn Gòn-bo Dǒn-drùb 254 9/3 La-gyái drǎn-gul Qos-gòn 257 9/4 Mòn-xás Ri-gá, Dǎr-cò, Mòn-lam, Drón-be, Dra-xis Dǒn-drùb, Sò-nam Lha-mo 262 9/5 A-jes la trom Dùs-cog ** 264 9/6 Gá-jyǔŋ Dùs-cog ** 266 9/7 Re-gúg Nor-zìn Gyid 267 9/8 Gyid-bai pa-yul Ŋag-wáŋ Dan-zìn 270 9/9 Den-drèl Cò-yag 271 10/2 Xar dǔŋ-ri Dúd Bhe 272 10/3 Ce-sòg-gi bòd-ba Sàm-ko 275 10/4 Yar gul Trin-las Gyá-cò 281 10/6 Gul-ma Xer-dan 285 10/7 Nás-gor Dùs-cog ** 286 10/9 Sem-ba ma-gyo Nám-gyál Qos-cò 292 10/10 Nám-lag qaŋ sòl Mar-gyán Me-dog Can-déb * 296 11/1 Yul kyad-pàg Nám-gyál Qos-cò 297 11/2 Pa-yul jés-drǎn Hǒ-xúg Gyid 301 11/3 Mes-boi xul-xág Dǎr-cò 303 11/4 Tun-dril med-na ñen-ka-qe Xer-dan 306 11/5 Ŋa deŋ-ma Rin-qen Gòn-bo 309 11/6 Ŋai ma-jes a-ma Ya-duŋ 312 11/7 Bǒd-bai gé-càn Xer-dan 314 11/8 Dra-xis Yáŋ-xí Can-déb * 318 Elenco delle canzoni eseguite dai singoli cantanti o gruppi 323 * ‘can-déb’ significa “gruppo, complesso” ** ‘dùs-cog’ significa “gruppo di cantanti”

Reviews

No customer comments for the moment.

Write a review

Chögyal Namkhai Norbu 
spiega e commenta le canzoni di Message from Tibet [libro + ebook]

Chögyal Namkhai Norbu spiega e commenta le canzoni di Message from Tibet [libro + ebook]

author: Shang Shung Publications Editorial Team

pages: 328

eBook

ebook format: PDF

Write a review